Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Nieuwsbrief najaar 2022

Beste democraat,

Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van najaar 2022, de opmaat naar het nieuwe kalenderjaar.

Nieuws uit de fractie

Na de vakantie is de gemeenteraad rustig gestart met tweemaal een raadsvergadering van minder dan 45 minuten. Maar langzamerhand wordt het alweer drukker en een aantal grote thema’s liggen voor ons.

Een klein thema was een alarmerende motie over de wolf van het CDA en Kleurrijk. Na een kort debat, ook al gaan wij hier als gemeente niet over, trok het CDA zich terug en werd even later de motie ruim verworpen.

De nieuwe fractiekamer in Joure

 

De twee grote thema’s van de komende periode:

Ten eerste de omgevingswet, hiervoor moet de gemeenteraad een drietal complexe zaken regelen, te weten: delegatie en adviesrecht, participatie en de omgevingsvisie. Omdat de omgevingswet weer een half jaar is uitgesteld hebben we hier weer wat meer tijd voor en zal dit in het 1e kwartaal van 2023 plaatsvinden.

Als tweede komt de begroting begin november aan bod. De komende jaren wordt er flink meer uitgeven aan het onderhoud van wegen en kunstwerken en ook is de financierings­behoefte voor het verduurzamen van de gebouwen van de gemeente nu bekend. Doordat we als gemeente ook de komende jaren meer geld krijgen uit Den Haag is dit geen probleem. Begin november nemen we als raad de definitieve begrotingsbesluiten.

Verder ben ik in oktober twee dagen op Terschelling geweest voor een tweetal (hei)sessies om het vergaderen effectiever te laten verlopen. Dit was zeer leerzaam en ook een goed moment om de collega raadsleden beter te leren kennen.

Henk Koops, fractievoorzitter


Bestuursvergadering

Op de bestuursvergadering van 25 oktober is het plan voor de komende AAV, de Algemene Afdelingsvergadering, uitgewerkt. De uitnodiging is inmiddels naar alle leden gestuurd. Bij de voorbereiding hebben we meteen gekeken naar de relatie met de AAV in het voorjaar, waar we een meer open en wervend karakter aan willen geven. Die ledenvergadering zal uit twee delen bestaan voor leden en belangstellenden en toekomstige leden. Mede met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het belang van een grote D66 opkomst, zeker uit De Fryske Marren.

Hotel Jans

 

We denken mee en we doen mee, AAV D66 De Fryske Marren
Donderdag 24 november 2022, aanvang 19.30 uur
Hotel Jans, Mientwei 1, 8572WJ Rijs.

De AAV heeft dezelfde slogan meegekregen als het communicatieplan voor de komende twee jaar. Deze ledenvergadering staat in het teken van de verbinding tussen de leden en onze fractie in de gemeenteraad. Ook zal Sjirk Bruinsma, tweede op de Kieslijst van D66 Fryslan voor de Provinciale Statenverkiezingen op deze bijeenkomst met ons in gesprek gaan. Uw aanwezigheid en zeker uw inbreng zijn die avond van groot belang.

19.30 uur            Welkom met koffie en kennismaking, gezamenlijke informele start.

19.50 uur            Vaststellen agenda

20.00 uur            Inleiding en gesprek met Henk Koops over de belangrijke thema’s in de gemeenteraad:

  • De Omgevingswet en de relatie met de thema’s van deze tijd, klimaat en groen, wonen en werken, landbouw en veeteelt en goed en innovatief ondernemen in De Fryske Marren.
  •  Mobiliteit, voor onze inwoners en werkenden in De Fryske Marren van levensbelang

Toelichting en gesprek met Sjirk Bruinsma over het verkiezingsprogramma:

Waarin versterken wij elkaar en hoe wordt het belang van De Fryske Marren in de Provincie en door het werk van D66 in de Staten kracht bijgezet.

Verslag AAV, juni 2022

Van het bestuur:

  • Verslag Verkiezing Evaluatie Commissie.
  • Nieuwe website en communicatieplan.
  • Kennisbank, kennisbronnen bijeenbrengen. En vindbaar maken.
  • Samenwerking met D66 Fryslan, campagnecoördinator en vrijwilligers.

Rondvraag

22.00 uur            Afsluiting

Definitieve agenda en programma worden samen met de stukken separaat verstuurd aan de leden. Vooraf aanmelden stellen wij op prijs en dat kan nu al: secretaris@d66defryskemarren.nl

Landelijk congres 116

Op zaterdag 19 november vindt in Rotterdam het congres 116 plaats. Een aantal bestuursleden zal dit congres bezoeken. Mogelijk zijn er meer leden die het landelijk D66 congres willen bezoeken. Aanmelden kan nog steeds via de website van D66. Hier is ook informatie te vinden over de verschillende thema’s tijdens het congres.

Informatie Landelijk congres 116

 

De Nieuwsbrieven van D66 De Fryske Marren

De eerstvolgende Nieuwsbrief zal in februari van het nieuwe jaar verschijnen. Het nieuws van de fractie zal komende tijd steeds belangrijker worden en de nieuwsbrieven vullen. Tussen de nieuwsbrieven door worden korte nieuwsbulletins op de site geplaatst.

Berichten en aanbevelingen van leden blijven welkom

Vergeet vooral niet dat elk lid is uitgenodigd om contact op nemen met elk willekeurig bestuurslid over wat haar of hem politiek gezien dwars zit of wat verbeterd kan worden. Bericht ons ook als het ons eigen werk betreft. Zaken waar de fractie mogelijk wat aan kan doen geven wij door ter overweging aan de fractie.

Tot slot

Het mooie herfstweer zal u vast doen besluiten naar onze AAV, de najaarsvergadering op 24 november in Hotel Jans, te komen. Het hotel dat al op oude provinciekaarten van 1750 te vinden is en tot op de dag van vandaag onvermoeibaar vele toeristen en inwoners ontvangt in onze mooie groene gemeente.

Hotel Jans

En…… denk en doe de komende periode intensief met ons mee!

 

 

Het bestuur,

Annemieke Zwart
-Theo de Vries
Tiede Boersma
Kelly Blum
Govert Krantz

 

 

Gepubliceerd op 03-11-2022 - Laatst gewijzigd op 03-11-2022